Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 2.453.143 75,00% 31/12/2021
Hà Thị Thông Thành viên HĐQT 383.400 11,72% 31/12/2021
CTCP Thủy sản Khu vực 1 121.415 3,71% 31/12/2021
Chu Vĩnh Phúc 6.800 0,21% 31/12/2021
Phạm Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT 6.300 0,19% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Tổng giám đốc 5.400 0,17% 31/12/2021
CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco 4.000 0,12% 31/12/2020
Phạm Thị Thắm 2.700 0,08% 31/12/2019
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2.000 0,06% 31/12/2021
Vũ Hồng Oai 2.000 0,06% 31/12/2019
Trần Duy Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/04/2022
Huỳnh Ngọc Thông Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/04/2022
Bộ Lao động Thương binh Xã hội 0 0,00% 31/12/2020
Lê Văn Huy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/04/2022
Trịnh Duy Chấn 0 0,00% 09/04/2022
Nguyễn Thế Hiên 0 0,00% 09/04/2022
Hoàng Lệ Châu Kế toán trưởng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Vũ Chương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 09/04/2022
Nguyễn Kim Tuyến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/04/2022
Nguyễn Xuân Trung Tổng giám đốc 0 0,00% 09/04/2022