Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Thị Xuân 5.030.200 23,95% 07/01/2022
Đỗ Bảo Anh 5.000.000 23,81% 31/12/2021
M Corp Investments Ltd 1.662.200 7,92% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Tùng 1.204.800 5,74% 08/09/2022
Nguyễn Sỹ Cường 641.500 3,05% 19/12/2019
Phạm Văn Tuấn Anh 200.445 0,95% 31/12/2018
Trần Thị Chinh 7.200 0,03% 30/06/2019
Lý Thị Thu Hương 7.200 0,03% 30/06/2019
Bùi Thị Ngọc Chúc 5.000 0,02% 31/12/2018
Cao Đình Huỳnh 4.800 0,02% 30/06/2019
Nguyễn Thị Lan Hương 4.800 0,02% 30/06/2019
Phạm Văn Khoa 500 0,00% 07/08/2019
Nguyễn Đức Tiến 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Hồng Hạnh 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Thị Vân Anh 0 0,00% 30/06/2014
HIRAMOTO HIROSHI 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Anh Trung 0 0,00% 25/09/2022
Bùi Thị Ngọc Yến 0 0,00% 25/09/2022
Callum Fraser Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Bảo Trung 0 0,00% 25/09/2022