Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Thanh Sơn Tổng giám đốc 2.429.307 24,29% 31/12/2021
Lê Phương Thảo Kế toán trưởng 813.600 8,14% 31/12/2021
Lê Khánh Linh 450.000 4,50% 31/12/2021
Phạm Duy Thanh Trưởng ban kiếm soát 440.000 4,40% 31/12/2021
Cao Thị Thu Hà 64.477 0,64% 31/12/2021
Nguyễn Thành Nam Thành viên Ban kiểm soát 50.140 0,50% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Việt Thành viên HĐQT 11.890 0,12% 31/12/2021
CTCP Trường Phú 7.500 0,08% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 16/08/2016
Đỗ Văn Trắc 0 0,00% 12/08/2016
Trần Thị Kim Anh 0 0,00% 06/08/2010
Đỗ Thị Thanh Bình 0 0,00% 12/08/2016
Đỗ Thị Thùy Trang 0 0,00% 29/06/2016
Nguyễn Trung Hà 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Đức Chiến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Hồ Đức Thành Thành viên HĐQT 0 0,00% 20/01/2022
Đỗ Văn Chắn 0 0,00% 29/06/2016
Phạm Văn Tạo 0 0,00% 30/06/2013
Bùi Thị Luột 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Quang Minh 0 0,00% 30/06/2013