Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 9.180.000 51,00% 31/12/2021
CTCP Lương Gia 3.148.900 17,49% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Cường 1.965.600 10,92% 31/12/2021
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng 1.933.900 10,74% 31/12/2021
Hoàng Thị Soi 1.098.200 6,10% 31/12/2021
Nguyễn Văn Khanh 2.800 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Văn Định 0 0,00% 31/12/2017
Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Lê Văn Lưỡng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Trần Văn Long Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Ngô Thị Nhâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Bùi Tiến Hải 0 0,00% 30/09/2022
Bùi Huy Tuấn Phó Giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Hồng Quỳnh 0 0,00% 26/07/2017
Phạm Thu Hằng 0 0,00% 19/05/2017
Đào Thị Khuê Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/12/2017
Trần Quốc Hậu 0 0,00% 30/09/2022
Đàm Thị Yến Ly 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Thế Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Quốc Khánh 0 0,00% 30/09/2022