Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH 33.803.000 45,19% 31/12/2021
CTCP Phát triển TN 20.000.000 26,74% 31/12/2021
Lưu Thị Tuyết Mai 2.542.300 3,40% 15/03/2019
Leadvisor Capital Management Jsc. 43.300 0,06% 31/12/2021
Vũ Hoài Châu Phó Tổng giám đốc 5.900 0,01% 30/06/2022
Trần Ngọc Tiến 4.200 0,01% 31/12/2021
CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội 2.600 0,00% 31/12/2021
Trịnh Minh Tú Phó Tổng giám đốc 1.900 0,00% 30/06/2022
Trần Xuân Sơn Trưởng ban kiếm soát 1.300 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Mai 0 0,00% 26/05/2017
Mai Thị Thu Hà 0 0,00% 26/05/2017
Nguyễn Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Thanh Tuyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Kim Hà Tổng giám đốc 0 0,00% 28/09/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0,00% 28/09/2022
CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội 0 0,00% 07/12/2017
CTCP Intimex Việt Nam 0 0,00% 26/11/2021
Nguyễn Thị Kim Oanh 0 0,00% 26/05/2017
Nguyễn Hà Linh 0 0,00% 04/08/2020
Lê Minh Thành 0 0,00% 28/09/2022