Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Bắc Nam Thái Nguyên 8.000.000 7,88% 11/03/2022
Công ty TNHH MTV Quyết Thắng QT 8.000.000 7,88% 15/03/2022
Công ty TNHH Công nghiệp Anh Thảo 7.000.000 6,90% 15/03/2022
Công ty TNHH Ngọc Bích 6.500.000 6,40% 15/03/2022
Công ty TNHH TPVA Hà Nội 6.000.000 5,91% 15/03/2022
CTCP Blue Investments 5.500.000 5,42% 30/06/2022
Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT 4.343.611 4,28% 30/06/2022
Trần Thanh Hà Kế toán trưởng 4.110.000 4,05% 03/03/2022
Dương Thị Vân 4.000.022 3,94% 03/03/2022
Thân Thanh Dũng 2.266.719 4,40% 03/08/2020
Dương Diễm Hằng Thành viên HĐQT 1.000.000 0,99% 30/06/2022
Phùng Thị Nam Thành viên HĐQT 518.403 0,51% 30/06/2022
Thân Thị Thu Thủy 146.564 0,14% 30/06/2022
Trần Thị Bích Huệ 133.100 0,26% 30/06/2021
Trần Thanh Bình 100.000 0,19% 30/06/2020
Nguyễn Giang Nam 12.705 0,02% 31/12/2018
Dương Thị Thu Lệ 8.385 0,01% 30/06/2022
Dương Thị Dung 1.397 0,00% 31/12/2021
Hứa Thị Diễm 1.270 0,00% 30/06/2020
Thân Thành Thắng 1.270 0,00% 30/06/2020