Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Gang thép Thái Nguyên 47.587.653 93,68% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam 2.420.854 4,77% 31/12/2020
Phan Đình Hạnh 14.000 0,03% 31/12/2021
Phạm Thế Dũng 5.000 0,01% 31/12/2021
Đỗ Thủy Hường Trưởng ban kiếm soát 3.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Châu Kế toán trưởng 500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Lợi Thành viên HĐQT 40 0,00% 30/06/2022
Bùi Cao Sơn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Văn Lừng 0 0,00% 01/10/2022
Trần Tuấn Tổng giám đốc 0 0,00% 20/06/2017
Hoàng Danh Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thanh Sơn 0 0,00% 25/08/2016
Nguyễn Mạnh Thắng 0 0,00% 01/10/2022
Đoàn Hồng Dũng 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Xuân Lâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Mạnh Hùng 0 0,00% 01/10/2022
Trần Nguyệt Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022