Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Dược Aikya 9.582.925 86,43% 30/06/2022
Lê Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 30.018 0,27% 30/06/2022
Trần Ngọc Mai Đại diện công bố thông tin 3.922 0,04% 30/06/2022
CTCP Dược phẩm TV.Pharm 154 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Cẩm Kế toán trưởng 36 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Đắc Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Dương Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Hồng Sơn 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Văn Tẩm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Trương Công Hà 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Quang Vinh 0 0,00% 05/10/2022
Đinh Nguyên Dũng 0 0,00% 05/10/2022
Lê Văn Khởi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Lê Văn Hổ 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Vân 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Đăng Nguyên 0 0,00% 01/02/2019
Bùi Văn Tòng 0 0,00% 11/11/2013
Hà Văn Đồng 0 0,00% 11/11/2013
Nguyễn Thành Sĩ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 11/11/2013
CTCP AIKYA 0 0,00% 04/09/2018