Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 397.000 3,97% 23/09/2016
Lê Doanh Yên 0 0,00% 23/04/2015
Nguyễn Đình Thiết 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Xuân Thao Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2015
Huỳnh Ngọc Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 31/12/2014
Đặng Thanh Huấn 0 0,00% 31/12/2014
Ngô Quang Đương 0 0,00% 31/12/2012
Trần Thị Bích Ngọc Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/12/2014
Đoàn Thanh Bình Phó Giám đốc 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám đốc 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Hoàng Hoa 0 0,00% 16/06/2015
Nguyễn Thị Phương Thu 0 0,00% 24/04/2015
Nguyễn Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Hải Phong Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Lê Xuân Thỏa 0 0,00% 16/06/2015
Trương Hải Triều Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/06/2015
Bùi Ngọc Vượng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Cường 0 0,00% 31/12/2013
Phí Thị Thu Hiền 0 0,00% 16/10/2014
Hoàng Trung Kiên 0 0,00% 22/03/2023