Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai 4.844.250 60,55% 31/12/2010
Công ty CP chứng khoán An Bình 468.750 5,86% 31/12/2010
Trần Văn Bùi Thành viên HĐQT 188.750 235,00% 31/12/2010
Đặng Hoàng Huy Chủ tịch HĐQT 15.000 0,19% 31/12/2010
Cao Đại Hải Giám đốc 10.000 0,13% 31/12/2010
Vũ Thị Hoa Thành viên Ban kiểm soát 6.200 0,08% 31/12/2010
Huang Wen Jinn 5.000 0,06% 31/12/2010
Chử Minh Tuyến Thành viên HĐQT 4.800 0,06% 31/12/2010