Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT 1.006.159 20,12% 31/12/2021
Phạm Thị Quỳnh Hương 250.000 5,00% 06/04/2022
Triệu Hồng Tuyến 53.800 1,08% 28/01/2022
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 20.600 0,41% 24/12/2020
Bạch Văn Nghĩa Kế toán trưởng 12.000 0,24% 31/12/2019
Trịnh Quang Huy Thành viên HĐQT 100 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thao 0 0,00% 02/10/2022
Vũ Văn Tư 0 0,00% 02/10/2022
Vũ Xuân Năng 0 0,00% 02/10/2022
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0 0,00% 05/01/2016
Trần Thị Ngà 0 0,00% 28/09/2015
Nguyễn Hoàng Tùng 0 0,00% 02/10/2022
Trịnh Quý 0 0,00% 02/10/2022
Tống Văn Minh 0 0,00% 31/12/2015
Trịnh Thị Thủy 0 0,00% 31/12/2015
Mai Văn Sơn 0 0,00% 15/03/2016
Mai Tấn Sửu 0 0,00% 15/03/2016
Vũ Thị Hoa 0 0,00% 30/12/2015
Trần Thị Kim Oanh 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Minh Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022