Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 38.529.750 87,97% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu 5.000 0,01% 05/07/2019
Bùi Mạnh Hùng 1.500 0,00% 05/07/2019
Đỗ Thị Thúy Hương Thành viên HĐQT 1.400 0,00% 30/06/2022
Vũ Hoài Anh Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,00% 08/07/2022
Phạm Nguyên Anh Thành viên HĐQT 200 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Thu Hương 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Văn Chung 0 0,00% 30/09/2022
Vũ Dương Ngọc Duy 0 0,00% 30/09/2022
Vũ Hải Vĩnh Tổng giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Quý Anh 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Tiến Dũng 0 0,00% 30/09/2022
Lưu Hoàng Long 0 0,00% 30/09/2022
Đỗ Gia Thắng 0 0,00% 15/08/2019
Nguyễn Thị Thu Hoài 0 0,00% 18/05/2017
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0,00% 18/05/2017
Đỗ Gia Phan 0 0,00% 15/08/2019
Nguyễn Văn Đông Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Văn Chính Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Lê Thanh Tuấn 0 0,00% 30/09/2022