Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 4.756.130 51,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên HĐQT 2.000.000 21,45% 30/06/2022
Vũ Đình Huy 1.180.000 12,65% 10/06/2022
Nguyễn Thị Hợp 327.110 3,51% 09/06/2022
Nguyễn Trọng Thành 327.110 3,51% 30/06/2022
Đỗ Bảo Trọng 11.700 0,13% 31/12/2021
Trương Văn Khanh 3.800 0,04% 31/12/2019
Nguyễn Duy Dụ 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Thị Quyên 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Minh Phương Thủy 0 0,00% 29/02/2016
Chu Sơn Thành 0 0,00% 29/02/2016
Phan Văn Trúc 0 0,00% 29/02/2016
Đặng Thành Trung 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Thị Bích Thủy 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Văn Minh 0 0,00% 29/02/2016
Hoàng Văn Nam Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/02/2016
Trương Ngọc Thụy Khanh 0 0,00% 29/02/2016
Bùi Công Khanh 0 0,00% 29/02/2016
Đinh Ngọc Kim 0 0,00% 29/02/2016
Quách Đại An 0 0,00% 29/02/2016