Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 637.500 51,00% 31/12/2021
Lưu Văn Lấu Thành viên HĐQT 43.000 3,44% 31/12/2020
Nguyễn Thị Sửu 39.000 3,12% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiệp 20.000 1,60% 31/12/2020
Nguyễn Thị Bích Lan 2.906 0,23% 26/07/2019
Nguyễn Anh Tuấn 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Hương Thảo Kế toán trưởng 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/10/2016
Lê Ngọc Long Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Văn Doanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2016
Bùi Thị Kim Chung 0 0,00% 03/06/2019
Hoàng Kim Bồng 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Ngọc Bích Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Cẩm Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/02/2023
Trần Thị Minh Loan 0 0,00% 07/02/2023
Bùi Thị Hồng Hạnh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 07/02/2023