Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Kinh Doanh Thương Mại SADO 943.219.292 40,50% 30/06/2022
Tập đoàn Vingroup - CTCP 427.715.101 18,37% 30/06/2022
CTCP Vincom Retail 56.500.000 2,43% 31/12/2021
RWC Emerging Equities 46.258.811 1,99% 12/05/2022
APG Emerging Markets 21.113.560 0,91% 12/05/2022
RWC Global Emerging Markets 14.366.784 0,62% 12/05/2022
Al MEHWAR Emerging Markets 8.663.300 0,37% 12/05/2022
RWC Emerging Markets SRI 5.523.719 0,24% 12/05/2022
SIIT International Equities 2.591.045 0,11% 12/05/2022
VFM Emerging Markets 2.224.100 0,10% 12/05/2022
SIT Emerging Equities 2.196.659 0,09% 12/05/2022
RWC Frontier Markets 2.178.523 0,09% 12/05/2022
RWC Global Emerging Equities 1.671.493 0,07% 12/05/2022
SEI Global Emerging Markets 1.015.402 0,04% 12/05/2022
RWC Next Generation Emerging Markets 708.620 0,03% 12/05/2022
UBS Emerging Markets 662.220 0,03% 12/05/2022
Tutman Global Emerging Markets 591.000 0,03% 12/05/2022
SEI Emerging Markets 329.808 0,01% 07/01/2022
Nguyễn Trường Thịnh 5.000 0,00% 20/11/2019
Trần Thu Hiền 61 0,00% 31/12/2021