Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Lan Hương Kế toán trưởng 0 0,00% 05/12/2022
Chu Anh Dũng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thế Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Timothy Joseph Daly 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thu Hà 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thị Xuân Nghĩa 0 0,00% 05/12/2022
Phạm Thị Ngọc Hà Giám đốc tài chính 0 0,00% 05/12/2022
Trần Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thị Dịu 0 0,00% 05/12/2022
Jeffrey David Perlman 0 0,00% 05/12/2022
Dương Thị Mai Hoa 0 0,00% 05/12/2022
Phạm Hoàng Việt 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Anh Dũng 0 0,00% 05/12/2022
Đỗ Thị Quỳnh Trang 0 0,00% 05/12/2022
Sanjay Vinayak Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022