Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP 7.920.000 60,00% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Nhã 783.700 5,94% 31/12/2021
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 474.100 3,59% 31/12/2021
Trần Văn Thành 31.300 0,24% 31/12/2018
Nguyễn Đức Bôn Chủ tịch HĐQT 23.870 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Duy Hùng Tổng giám đốc 20.000 0,15% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tứ Phó Tổng giám đốc 9.240 0,07% 30/06/2022
Huỳnh Bá Đức Thành viên Ban kiểm soát 8.800 0,07% 30/06/2022
Chu Xuân Lăng Phó Tổng giám đốc 7.970 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Duy Hưng 6.800 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Tuấn Kế toán trưởng 5.170 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Văn Lộc Thành viên HĐQT 5.170 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Duy Dương Phó Tổng giám đốc 5.000 0,04% 30/06/2022
Bùi Khánh Linh Trưởng ban kiếm soát 3.939 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Dung 2.200 0,02% 30/06/2022
Vũ Thị Khiêm 1.320 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1.100 0,01% 31/12/2021
Phạm Phước Thịnh Thành viên Ban kiểm soát 1.100 0,01% 30/06/2022
Đoàn Lưu Bích Trang 330 0,00% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 3 0,00% 31/12/2020