Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam 6.654.960 55,54% 30/06/2022
CTCP Viettronics Tân Bình 1.177.530 9,83% 31/12/2021
AFC Vietnam Fund Ltd 530.840 4,43% 15/06/2020
Nguyễn Hồng Kỳ 253.866 2,12% 31/12/2019
Vũ Dương Ngọc Duy Thành viên HĐQT 238.861 1,99% 30/06/2022
Văn Viết Tuấn Tổng giám đốc 103.900 0,87% 30/06/2022
Đào Trung Thanh Thành viên HĐQT 70.605 0,59% 30/06/2022
Huỳnh Văn Đức 48.990 0,41% 31/12/2019
Trần Thị Hai 39.115 0,33% 31/12/2019
Vũ Ngọc Đan Thùy 35.000 0,29% 30/06/2020
Nguyễn Hữu Bảo Thạch 26.064 0,22% 31/12/2019
Phạm Thị Lãnh 18.957 0,16% 30/06/2022
Đào Văn Tám 10.387 0,09% 30/06/2022
Lê Thị Kim Hạnh 7.187 0,06% 30/06/2022
Huỳnh Đức Hiền 7.020 0,06% 30/06/2022
Phạm Thị Minh Hương 2.138 0,02% 30/06/2020
Đặng Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 456 0,00% 30/06/2022
Vũ Hải Vĩnh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Vũ Hoàng Chương 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Diệu Thảo 0 0,00% 31/12/2016