Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Thanh Bình 557.000 4,89% 05/03/2021
Lê Thị Lệ Túy 505.300 4,43% 02/01/2018
Phạm Thị Hoa 276.400 2,42% 30/06/2022
Nguyễn Triết 67.500 0,59% 30/06/2018
Nguyễn Văn Ba 30.000 0,26% 30/06/2018
Nguyễn Văn Tư 1.000 0,01% 30/06/2018
Nguyễn Thị Thùy Duyên Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Tiêu Thị Bích Trâm 0 0,00% 27/09/2022
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 0 0,00% 16/09/2020
Vũ Thị Mai Thủy 0 0,00% 27/09/2022
Hoàng Đăng Tiến 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thế Long 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Sỹ Khoa 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Quản lý quỹ IB 0 0,00% 25/11/2016
Nguyễn Thành Khiêm 0 0,00% 10/04/2017
Trần Việt Thắng 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 27/09/2022
Trần Trọng Tài 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Thu Bình 0 0,00% 27/09/2022
Lê Chí Long Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022