Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội 62.978.918 60,81% 30/06/2022
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital 17.553.392 21,14% 25/08/2020
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital 4.071.185 4,90% 25/08/2020
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel 1.467.443 1,42% 15/08/2022
Trần Trung Hưng 316.493 0,31% 30/06/2022
Chu Kim Thoa 148.465 0,18% 31/12/2020
Lương Ngọc Hải 114.517 0,14% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Nam Chủ tịch HĐQT 31.958 0,03% 30/06/2022
Hoàng Sơn 21.789 0,03% 10/10/2018
Đinh Thanh Sơn Thành viên HĐQT 19.822 0,02% 30/06/2022
Phạm Văn Tuyên Phó Tổng giám đốc 16.760 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Đắc Luân Thành viên HĐQT 10.012 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Duy Tuấn 7.372 0,01% 28/12/2018
Trương Hữu Đức 7.060 0,01% 10/10/2018
Nguyễn Hoàng Long 6.832 0,01% 30/06/2022
Lê Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc 1.012 0,00% 30/06/2022
Lê Công Phú Đại diện công bố thông tin 998 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thanh Thành viên Ban kiểm soát 895 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Việt Dũng Thành viên HĐQT 81 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Anh Trưởng ban kiếm soát 4 0,00% 30/06/2022