Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 2.014.626 49,76% 30/06/2020
Ngô Hữu Tài 270.126 6,67% 31/12/2019
Phạm Quốc Bình 259.500 6,41% 30/06/2022
Ngô Thị Thanh Trúc 192.126 4,75% 22/04/2022
Phan Quốc Thông Đại diện công bố thông tin 67.565 1,67% 31/12/2018
Trần Lê Duy 65.837 1,63% 30/06/2021
Lê Đình Nhiên 57.937 1,43% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT 49.301 1,22% 31/12/2021
Cao Toàn Thắng 48.000 1,19% 25/01/2021
Lê Quốc Cường 39.502 0,98% 30/06/2019
Trần Thị Hoa Phượng 21.811 0,54% 31/12/2019
Huỳnh Hữu Phúc 14.370 0,35% 31/12/2018
Nguyễn Hoài Yên 3.543 0,09% 30/06/2020
Phạm Đức Thắng Thành viên HĐQT 3.500 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Đào 1.100 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Nguyên 950 0,02% 31/12/2018
Lê Thị Kim Nuống Thành viên Ban kiểm soát 37 0,00% 30/06/2022
Võ Bá Trắc 0 0,00% 31/12/2017
Văn Kim Bình 0 0,00% 27/09/2022
Phan Tấn Mỹ 0 0,00% 27/09/2022