Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 10.378.030 80,00% 31/12/2020
Lê Diệu Thúy 12.150 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Anh 3.000 0,02% 30/06/2021
Phạm Đức Cường Kế toán trưởng 800 0,01% 30/06/2021
Đoàn Thị Thanh Hường Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Dương Huy Mạnh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Lê Việt Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Tuấn Anh 0 0,00% 04/10/2022
Đào Nguyên Du 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Văn Dân 0 0,00% 31/12/2013
Lê Hồng Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Đỗ Thúy Ngọc 0 0,00% 31/12/2017
Lê Hải Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Thị Hương 0 0,00% 31/12/2013
Trương Văn Minh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2017
Lê Quang Tín 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Huy Lập Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2021
Phạm Văn Chương 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Huyền 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Vân Hoa 0 0,00% 04/10/2022