Các giao dịch thành viên nội bộ của AFC

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
07/12/2018 Bùi Quang Hải Purchased 0
14/11/2018 Bùi Quang Hải RegisteredToPurchase 1.500.000
25/10/2018 AFC Vietnam Fund Ltd Purchased 57.450
05/01/2018 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP RegisteredToSell 3.206.509
05/01/2018 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP Sold 3.206.509
05/01/2018 Nguyễn Thị Kim Purchased 1.600.000
05/01/2018 Trương Văn Dạ Purchased 534.000