Các giao dịch thành viên nội bộ của PTP

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị