Giới thiệu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh được thành lập năm 1994 với hoạt động kinh doanh chủ yếu hiện nay gồm: bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, rủi ro nhà thầu xây dựng, rủi ro lắp đặt, bảo hiểm trộm cướp tiền, trách nhiệm dân sự, bồi thường cho người lao động, bảo hiểm thân tàu biển, trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển, tàu thuyền, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm xe cơ giới, tai nạn con người, du lịch, hàng không, dầu khí...,

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bảo hiểm :
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ,đường biển,đường sông,đường sắt và đường không.
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu.
  • Bảo hiểm Cháy, nổ.
  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
  • Bảo hiểm trách nhiệm chung.
  • Bảo hiểm hàng không.
  • Bảo hiểm xe cơ giới.
  • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
  • Bảo hiểm nông nghiệp.
  • Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Giám định tổn thất: Giám định,điều tra,tính toán,phân bổ tổn thất,đại lý giám định tổn thất,yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
 • Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau :
  • Mua trái phiếu Chính phủ.
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.
  • Kinh doanh bất động sản.
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
  • Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
 • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/11/1994
Số ĐKKD 27GP/KDBH
Ngày cấp ĐKKD 08/09/2004
Vốn điều lệ 1.205.854.080.000
Mã số thuế 0300446973
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Các công ty bảo hiểm tổng hợp

 • Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) được thành lập theo Quyết định số 1164TC/QĐ/TCCB ngày 28/11/1994 và được cấp phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 04TC/GCN ngày 20/12/1994 của Bộ Tài chính với 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.
 • Năm 2004,Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hoá và chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần căn cứ theo các Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày 03/06/2004 và 2803/QĐ-BTC ngày 30/08/2004 của Bộ Tài chính.Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình Tổng công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004.
 • Ngày 28/11/2006, Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 11/4/2008, công ty chuyển sáng niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
 • Ngày 15/6/2007, vốn điều lệ của công ty là 755 tỷ đồng.
 • Ngày 22/9/2016, VĐL nâng lên 913.540.370.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 08/09/2004
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 48.000
KL đang niêm yết 120.585.408
Tổng giá trị niêm yết 1.205.854.080.000

Ban lãnh đạo

Đinh Việt Tùng Chủ tịch HĐQT
Vũ Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Trần Văn Tá Thành viên HĐQT
Bùi Thị Thu Thanh Thành viên HĐQT
Callard Stumpf Céline Thành viên HĐQT
Lê Việt Thành Thành viên HĐQT
Kwok Wing Tam Thành viên HĐQT
Lê Minh Tuyết Trưởng ban kiếm soát
Yau Chun Hung Thành viên Ban kiểm soát
Nicolas De Nazelle Thành viên Ban kiểm soát
Phan Thị Hồng Phương Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Anh Tuấn Tổng giám đốc
Phạm Minh Tuân Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc
Vũ Hải Lâm Phó Tổng giám đốc
Châu Quang Linh Phó Tổng giám đốc
Sái Văn Hưng Kế toán trưởng
Nguyễn Minh Phượng Đại diện công bố thông tin