Tải về báo cáo tài chính ASD

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2013