Tải về báo cáo tài chính BVG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008