Tải về báo cáo tài chính CAT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2007
Bản cáo bạch T10/2007
Bảng cân đối kế toán Năm 2007
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Năm 2007