Tải về báo cáo tài chính CDR

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014