Tải về báo cáo tài chính HFC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bản cáo bạch T12/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009