Tải về báo cáo tài chính SJ1

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính Q2/2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007
Bảng cân đối kế toán Q4/2006
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2006
Bản cáo bạch T10/2006
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2006