Tải về báo cáo tài chính VIC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2009
Báo cáo tài chính Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q3/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q1/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008