Báo cáo phân tích

Bộ phận nghiên cứu BSC luôn bám sát những thay đổi của chính sách kinh tế trong và ngoài nước, biến động thị trường và biểu hiện của các ngành, doanh nghiệp liên quan…; xây dựng các mô hình phân tích và lọc các mã chứng khoán nổi bật nhằm cung cấp các thông tin phân tích kịp thời, chính xác và toàn diện cho khách hàng. Từ đó, dựa trên những hiểu biết về tình hỉnh tài chính, quan điểm đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro...của khách hàng mà cán bộ tư vấn có thể cung cấp những khuyến nghị đầu tư hợp lý và hiệu quả.