Bà PHẠM THANH THỦY

Trưởng ban

Bà VŨ MINH CHÂU

Thành viên

Quá trình công tác

10/04/2021 – nay: Trưởng ban kiểm soát BSC
07/2016 – nay: Phó Giám đốc Ban Tài chính - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
03/2009 – 06/2013: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
2007 – 02/2009: Trưởng phòng TCKT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành