JOS: Phạm Văn Liêm - Kế toán trưởng - đăng ký mua 613.000 CP

HNX - 19/01/2024 11:23:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Liêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: JOS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 613.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/01/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/02/2024.

Các tin liên quan