TCW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 08/03/2024 8:52:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCW của CTCP Kho vận Tân Cảng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: sẽ được thông báo trên website (www.tancangwarehousing.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Kho vận Tân Cảng, địa chỉ: Cổng C – Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2024

Các tin liên quan