{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) để Công ty  Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) làm thành viên lập quỹ cho Quỹ ETF VFMVN30.


Nội dung chi tiết, xin mời quý Nhà đầu tư xem trong file đính kém dưới đây.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}