Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.547.077 2.216.766 3.057.482 5.502.631 3.652.011
I. Tài sản tài chính 2.544.928 2.213.746 3.055.092 5.495.078 3.647.834
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 465.849 174.237 88.878 66.560 149.529
1.1. Tiền 465.849 174.237 88.878 66.560 149.529
1.2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 252.426 421.328 537.049 737.876 400.962
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 51.600 10.022 140.815 998.421 628.037
4. Các khoản cho vay 1.682.728 1.514.326 2.205.553 3.374.602 2.254.799
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 128.006 131.916 141.474 166.981 136.894
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -65.170 -77.944 -83.322 -59.930 -74.031
7. Các khoản phải thu 20.926 17.889 13.949 28.443 30.999
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 0 0 0 5.229
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 20.926 17.889 13.949 23.214 30.999
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 0 0 0
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được 0 0 0
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 20.926 17.889 13.949 23.214 30.999
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 28
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 6.415 4.244 3.831 180.823 119.412
10. Phải thu nội bộ 0 0 0
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0 0 0
12. Các khoản phải thu khác 18.131 33.712 22.847 18.822 17.278
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) -15.984 -15.984 -15.984 -17.520 -16.072
II.Tài sản ngắn hạn khác 2.149 3.020 2.390 7.553 4.177
1. Tạm ứng 201 584 198 576 485
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 388 487 440 816 960
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.560 1.950 1.752 1.445 2.732
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 0 0 0 4.715
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 380.084 181.087 355.511 216.666 205.640
I. Tài sản tài chính dài hạn 306.216 120.449 308.729 176.360 158.916
1. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0
2. Các khoản đầu tư 306.216 120.449 308.729 176.360 158.916
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 308.729
2.2. Đầu tư vào công ty con 0 0
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 120.449 0
II. Tài sản cố định 16.648 16.847 15.663 15.266 17.098
1. Tài sản cố định hữu hình 14.127 14.607 12.974 11.491 13.146
- Nguyên giá 40.799 35.973 38.832 39.088 44.434
- Giá trị hao mòn lũy kế -26.672 -21.366 -25.858 -27.597 -31.288
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 0 0 0
2.Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.521 2.240 2.690 3.776 3.952
- Nguyên giá 14.020 14.530 16.316 18.689 20.505
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.499 -12.290 -13.627 -14.913 -16.553
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 0 0 0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 1.586
V. Tài sản dài hạn khác 57.220 45.659 33.901 25.040 29.625
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 1.170 1.092 1.117 1.506 2.058
2. Chi phí trả trước dài hạn 36.050 23.388 11.434 2.355 6.702
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 20.000 21.179 21.350 21.179 20.866
5. Tài sản dài hạn khác 0 0 0
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 0 -1.868 -4.368 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.927.161 2.397.853 3.412.993 5.719.297 3.857.651
C. NỢ PHẢI TRẢ 1.235.009 591.220 1.538.249 3.574.846 1.676.711
I. Nợ phải trả ngắn hạn 914.347 180.865 1.421.266 3.436.051 1.658.280
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 129.900 100.000 895.000 2.505.696 980.000
1.1. Vay ngắn hạn 129.900 100.000 895.000 2.505.696 980.000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 0 0 0
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn 0 0 0
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn 0 0 0
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 0 0 0
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0 0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 3.700 2.810 5.336 7.982 5.908
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính 0 0 0
8. Phải trả người bán ngắn hạn 2.623 2.904 6.483 6.411 3.377
9. Người mua trả tiền trước 2.771 7.017 14.945 17.512 19.532
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.100 7.655 14.814 39.562 21.919
11. Phải trả người lao động 43.692 35.569 40.971 106.036 93.578
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 967 1.166 1.134 1.663 1.417
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.082 2.492 5.600 22.519 14.592
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 359
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 0 0 0
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 711.451 2.846 417.148 670.069 491.728
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 12.000 11.500 47.000 16.700
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.061 6.406 8.335 11.601 9.170
II. Nợ phải trả dài hạn 320.662 410.355 116.983 138.795 18.431
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn 0 0 0
1.1. Vay dài hạn 0 0 0
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn 0 0 0
2. Vay tài sản tài chính dài hạn 0 0 0
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn 0 0 0
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 312.922 400.388 100.251 100.195
5. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0
6. Người mua trả tiền trước dài hạn 0 0 0
7. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0
8. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 0 0 0
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn 0 0 0
12. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 0 0 0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 7.740 9.968 16.732 38.601 18.431
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.692.152 1.806.633 1.874.744 2.144.452 2.180.940
I. Vốn chủ sở hữu 1.692.152 1.806.633 1.874.744 2.144.452 2.180.940
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.332.096 1.332.096 1.332.096 1.332.096 1.332.096
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 722.339 722.339 722.339 722.339 722.339
a. Cổ phiếu phổ thông 722.339 722.339 722.339 722.339 722.339
b. Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 610.253 610.253 610.253 610.253 610.253
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0
1.5. Cổ phiếu quỹ -497 -497 -497 -497 -497
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 23.148 30.894 47.902 98.097 59.236
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0
4. Quỹ dự trữ điều lệ 36.121 42.518 47.769 59.379 59.379
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 36.121 42.518 47.769 59.379 59.379
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
7. Lợi nhuận chưa phân phối 264.666 358.608 399.208 595.501 670.849
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 294.233 380.595 393.845 539.395 681.547
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện -29.567 -21.987 5.363 56.106 -10.697
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.927.161 2.397.853 3.412.993 5.719.297 3.857.651
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm