Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 71.108 98.018 104.941 116.522 143.336
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.765 9.681 1.049 1.058 8.006
1. Tiền 1.382 9.681 1.049 1.058 8.006
2. Các khoản tương đương tiền 384 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.352 15.065 10.353 10.353 10.353
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.352 15.065 10.353 10.353 10.353
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 59.707 60.675 78.832 100.152 91.588
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 57.529 56.424 73.161 98.240 87.339
2. Trả trước cho người bán 26 2.798 682 371 4.648
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.228 1.529 5.598 2.672 2.484
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -77 -77 -609 -1.131 -2.884
IV. Tổng hàng tồn kho 5.193 12.233 14.452 4.624 30.054
1. Hàng tồn kho 5.193 12.233 14.452 4.624 30.054
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 90 364 256 335 3.335
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 90 160 256 260 98
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 74 2.451
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 204 0 0 786
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5.665 5.974 6.352 5.855 7.041
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 5.560 5.744 6.302 5.790 6.944
1. Tài sản cố định hữu hình 5.560 5.744 6.165 5.687 6.876
- Nguyên giá 18.169 19.770 21.764 22.778 23.564
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.609 -14.026 -15.599 -17.090 -16.688
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 137 103 68
- Nguyên giá 0 0 171 171 171
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -34 -68 -103
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 171 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 171 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50 50 50 50 50
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 50 50 50 50 50
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 55 8 0 15 47
1. Chi phí trả trước dài hạn 55 8 0 15 47
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 76.773 103.991 111.294 122.376 150.377
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 61.717 85.474 91.651 101.995 128.354
I. Nợ ngắn hạn 61.717 85.474 91.651 101.995 128.354
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.700 2.572 17.121 28.542 25.286
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 30.550 37.607 36.909 43.089 66.189
4. Người mua trả tiền trước 6.477 23.608 4.663 0 222
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.471 4.989 6.353 4.044 4.251
6. Phải trả người lao động 8.125 12.233 20.825 20.036 27.122
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 34 44 40 39 37
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.966 3.657 4.852 4.605 3.323
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 45 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.392 765 889 1.595 1.923
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 15.057 18.517 19.642 20.381 22.023
I. Vốn chủ sở hữu 15.057 18.517 19.642 20.381 22.023
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 968 968 1.526 2.358 3.155
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 288 288 288 288 288
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 3.461 4.028 3.935 4.781
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 0 3.461 4.028 3.935 4.781
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 76.773 103.991 111.294 122.376 150.377