DUPONT

  Đơn vị 2018 2019
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 6,41 10,65
Lợi nhuận biên (ROS) % 14,78 19,85
Vòng quay tổng tài sản vòng 0,09 0,12
Đòn bẩy tài chính Lần 4,71 4,56

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2018 2019
Doanh thu thuần Tỷ 2,35 3,23
Tăng trưởng doanh thu % -29,68 37,62
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 18,56 -16,13
Tỷ lệ EBIT % 16,73 -16,20
Tỷ lệ EBT/EBIT % 100,00 100,00
Tỷ lệ EAT/EBT % 88,34 -122,50

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2018 2019
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 36,62 122,61
Thời gian tồn kho Ngày 1.429,22 673,42
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 92,14 0,00
Vòng quay vốn lưu động Ngày 1.209,29 912,06

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2018 2019
Vốn lưu động ròng Tỷ -12,29 -13,35
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 0,39 0,38
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,01 0,05
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,69 0,71
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 3,71 3,56