Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Văn Soái 0 0,00% 30/05/2016
Hoàng Thị Thanh 0 0,00% 30/05/2016
Vũ Tuấn San 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Quốc Hưng 0 0,00% 29/11/2016
Bộ Giao Thông Vận tải 0 0,00% 31/12/2019
Công đoàn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Nguyên Hùng 0 0,00% 29/11/2016
Nguyễn Quốc Phương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Bùi Thuận Thái 0 0,00% 06/12/2022
Lê Văn Khiên Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Trần Văn Thắng 0 0,00% 30/05/2016
Lương Quốc Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Trần Anh Vũ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/12/2022