Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Chứng khoán APG 2.283.000 15,00% 31/03/2022
Võ Quí Lâm 1.388.200 9,12% 31/03/2022
Trương Đình Xuân Chủ tịch HĐQT 1.211.929 7,96% 30/06/2022
Lê Anh Quân 743.580 4,89% 17/07/2020
Đỗ Phi Thường 675.560 4,44% 11/04/2019
Tạ Minh Hiếu 647.860 4,26% 01/09/2020
Lê Quốc Cường 288.600 1,90% 30/08/2021
Lê Quốc 216.690 1,42% 30/08/2021
Công ty TNHH Sở hữu Kỳ nghỉ Việt Nam 126.400 0,83% 30/08/2021
Phan Thị Cẩm Tú 51.090 0,34% 31/12/2019
Nguyễn Thị Phương Lan 50.000 0,33% 31/12/2019
Trần Đại Dương 0 0,00% 02/10/2022
Huỳnh Thị Nga 0 0,00% 10/02/2017
Phạm Ngọc Phương 0 0,00% 02/10/2022
Trần Thị Mai Xuân Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2019
Trương Ngọc Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2019
Đào Minh Tùng 0 0,00% 31/12/2017
Trương Thị Thảo Nguyên 0 0,00% 30/06/2019
Trương Thị Ái Trúc 0 0,00% 07/05/2016
Lê Đình Kính Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022