Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Mã 3.000.000 25,56% 30/06/2022
Công ty TNHH Dịch vụ ANB 2.063.745 17,58% 30/06/2021
Mai Văn Bản 863.828 7,36% 30/06/2022
Đặng Thanh Vân Thành viên Ban kiểm soát 639.283 5,45% 30/06/2022
CTCP Kim loại màu Bắc Bộ 561.500 4,78% 30/06/2021
Phan Hoàng Phương Thảo 480.600 4,09% 30/06/2022
Nguyễn Huy Hoàn Thành viên HĐQT 292.200 2,49% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Biền 10.000 0,09% 31/12/2018
Trần Văn Quyền Phó Tổng giám đốc 8.500 0,07% 30/06/2022
Đinh Văn Hiến Tổng giám đốc 2.576 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thế Phòng Trưởng ban kiếm soát 1.288 0,01% 30/06/2022
Vũ Gia Hạnh Phó Tổng giám đốc 1.100 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Yến Kế toán trưởng 866 0,01% 30/06/2022
Bùi Đức Hùng Thành viên Ban kiểm soát 66 0,00% 30/06/2022
Mai Phương Thùy 0 0,00% 26/09/2022
Đỗ Đình Thắng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Nông Đức Toàn 0 0,00% 26/09/2022
Trần Minh Tân 0 0,00% 26/09/2022
Vũ Phi Hổ Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Văn Thành 0 0,00% 26/09/2022