Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6.045.658 48,85% 31/12/2022
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2.457.578 19,86% 31/12/2022
CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên 2.310.000 18,67% 31/12/2022
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Tổng giám đốc 16.698 0,13% 31/12/2022
Huỳnh Ngọc Sơn Kế toán trưởng 14.000 0,11% 31/12/2022
Vy Thị Thanh Nhi 12.000 0,10% 31/12/2022
Huỳnh Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 2.539 0,02% 31/12/2022
Lưu Thị Tố Như Đại diện công bố thông tin 1.050 0,01% 31/12/2022
Dương Hoài Trinh Trưởng ban kiếm soát 990 0,01% 31/12/2022
Trương Thị Thu Hương 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Thị Thu Hường 0 0,00% 22/03/2023
Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Lưu Bảo Linh 0 0,00% 04/07/2012
Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Đinh Nhật Cường 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Thao 0 0,00% 22/03/2023
Vũ Quốc Vinh 0 0,00% 22/03/2023
Trần Minh 0 0,00% 22/03/2023
Diệp Xuân Trường Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Trần Công Kha 0 0,00% 22/03/2023