Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 4.495.800 89,92% 25/05/2022
Nguyễn Thanh Hùng 16.100 0,32% 25/05/2022
Trần Anh Hào Đại diện công bố thông tin 13.421 0,27% 04/02/2020
Nguyễn Thị Hương 5.400 0,11% 31/12/2019
Nguyễn Phương Thảo Thành viên HĐQT 1.300 0,03% 31/12/2021
Lê Xuân Hòa Kế toán trưởng 700 0,01% 31/12/2019
Lê Thị Lý 300 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Hữu Thành 138 0,00% 31/12/2019
Dương Việt Thành 0 0,00% 31/12/2014
Hồ Đặng Ngọc Diễm 0 0,00% 04/02/2023
Trương Thị Dung Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/02/2023
Hồ Văn Sáu 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Lan 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Minh Hồng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 0 0,00% 04/05/2022
Lê Thị Thu 0 0,00% 31/12/2019
Trần Thanh Hùng 0 0,00% 31/12/2015
Hoàng Thị Hương 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 25/11/2019
Vũ Thị Thùy Dương 0 0,00% 31/12/2017