Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Anh Hưng Chủ tịch HĐQT 3.815.978 71,82% 31/12/2022
Văn Nam Trung 231.000 4,35% 17/01/2018
Nguyễn Thị Vân 119.822 2,26% 31/12/2018
Nguyễn Đình Lục Thành viên HĐQT 101.552 1,91% 31/12/2022
Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT 28.414 0,53% 31/12/2022
Phạm Thị Thanh Mai 23.605 0,44% 31/12/2022
Đinh Quốc Hùng Thành viên HĐQT 18.962 0,36% 31/12/2022
Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiếm soát 4.610 0,09% 31/12/2022
Lê Linh 3.010 0,06% 25/03/2022
Nguyễn Chí Thông 36 0,00% 31/12/2021
Mai Quốc Trung 0 0,00% 04/12/2009
Đoàn Quang Thước 0 0,00% 02/01/2014
Phạm Đình Huệ 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Tăng Bảo 0 0,00% 31/12/2017
Võ Đình Việt 0 0,00% 31/12/2017
Hồ Quốc Cường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Chu Thị Thanh Hằng 0 0,00% 21/03/2023
Đặng Văn Công 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thị Bảy 0 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Kim Phượng 0 0,00% 02/01/2014