Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Văn Phăng 542.335 2,61% 16/08/2017
Mai Quốc Hà 0 0,00% 31/08/2012
Vũ Thị Cộng Hòa 0 0,00% 31/08/2012
Đặng Văn Suôl 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Kim Ngân Dũng 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Thu Phương Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/10/2022
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á 0 0,00% 20/07/2009
Nguyễn Ngọc Hoàng 0 0,00% 06/10/2022
Đào Thị Vân Anh Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Việt Khái 0 0,00% 06/10/2022
Sầm Huy Bình 0 0,00% 23/06/2017
Nguyễn Thị Ái Trân Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Hoàng Văn Thịnh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 06/10/2022
Trần Hậu Lĩnh 0 0,00% 30/06/2015
Khương Thị Minh Hằng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Châu Long 0 0,00% 06/10/2022
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 0 0,00% 06/05/2009
CTCP Chứng khoán SSI 0 0,00% 23/06/2009
Huỳnh Koc Hải 0 0,00% 31/12/2015
Võ Thành Tiên 0 0,00% 15/07/2010