Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 19.823.015 80,90% 31/12/2022
CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân 3.497.102 14,27% 31/12/2022
Phạm Hữu Tấn Chủ tịch HĐQT 52.600 0,21% 31/12/2022
CTCP Cảng Cam Ranh 48.200 0,20% 31/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Hòa 19.400 0,08% 31/12/2019
Nguyễn Viết Nhâm Thành viên HĐQT 11.400 0,05% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc 7.600 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Huy Tuấn 7.000 0,03% 30/06/2022
Dương Thị Thanh Mai 5.800 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thắng Tổng giám đốc 5.000 0,02% 31/12/2022
Đoàn Xuân Vinh 5.000 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Châu Sinh 4.500 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Huy Phương Kế toán trưởng 4.000 0,02% 31/12/2022
Đoàn Xuân Vĩnh 3.500 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Huy Dũng 3.000 0,01% 30/06/2022
Phan Thị Kim Yến 200 0,00% 31/12/2022
Bùi Thị Ngân Hoa Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Dương Thị Hồng Hạnh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Văn Tài Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Yến Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023