Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hồ Đắc Thị Công Dung 169.875 9,04% 31/12/2021
Nguyễn Thái Bình Chủ tịch HĐQT 167.302 8,90% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Dương Thành viên HĐQT 140.028 7,45% 31/12/2021
Lê Đức Duy Thành viên HĐQT 107.804 5,73% 31/12/2021
Phạm Kim Hùng 78.160 4,16% 31/12/2021
Trần Công Hiếu 71.771 3,82% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Thảo 50.247 2,67% 31/12/2021
Nguyễn Bá Khiêm Trưởng ban kiếm soát 43.390 2,31% 31/12/2021
Lê Thanh Tùng 32.943 1,75% 31/12/2021
Huỳnh Văn Phong Tổng giám đốc 30.507 1,62% 31/12/2021
Ôn Thị Ánh Hoa 14.248 0,76% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Trang 8.147 0,43% 31/12/2021
Hồ Lê Thanh Tâm Thành viên HĐQT 7.635 0,41% 31/12/2021
Đỗ Thị Xuân Mai 2.623 0,14% 31/08/2020
Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 14/07/2022
Lâm Thị Mỹ Dung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 14/07/2022