Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT 7.912.474 8,31% 31/12/2022
Công ty TNHH Dịch vụ BĐS Đảo Vàng 1.384.091 1,45% 28/08/2020
Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang 1.270.500 1,33% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Tiền 1.187.757 1,25% 28/08/2020
Nguyễn Thanh Hồng Phó Tổng giám đốc 1.157.128 1,21% 31/12/2022
CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang 1.155.000 1,21% 30/06/2021
Công ty TNHH Kiến Trúc A.T.A 1.057.100 1,11% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hoa Lệ Thành viên HĐQT 879.999 0,92% 31/12/2022
Trần Quốc Trưởng Phó Tổng giám đốc 840.915 0,88% 31/12/2022
Lê Trọng Ngọc Thành viên HĐQT 680.288 0,71% 31/12/2022
Trần Thị Mai Hương Phó Tổng giám đốc 679.740 0,71% 31/12/2022
Quảng Trọng Sang Phó Chủ tịch HĐQT 600.000 0,63% 31/12/2022
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 496.124 0,52% 31/12/2021
Phạm Thị Như Phượng Tổng giám đốc 350.220 0,37% 31/12/2022
Trần Thọ Hùng 301.194 0,32% 31/12/2022
Nguyễn Bích Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát 262.424 0,28% 31/12/2022
Nguyễn Đức Hiền 246.033 0,26% 02/06/2021
Trần Ngọc Hạnh Phó Tổng giám đốc 224.587 0,24% 31/12/2022
Hà Duy Nghiêm Thành viên HĐQT 220.000 0,23% 31/12/2022
Trần Quang Vũ 182.197 0,19% 31/12/2022